http://www.956intertrade.com

เครื่องสูบน้ำ / เครื่องปั๊มน้ำ

การเลือกเครื่องสูบน้ำ / เครื่องปั๊มน้ำ

 

การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ อาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม และ บ้านพักอาศัย ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้

 

1. การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จำเป็นต้องพิจารณาให้เละเอียด เนื่องจากมีขนาดใหญ่

และมีเรื่องราคาและค่าบำรุงรักษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบก่อนที่จะทำการเลือกเครื่องปั๊มน้ำมีดังนี้

  1.1 ชนิดของเหลวที่ต้องการสูบ อุณหภูมิ ความหนืด ความหนาแน่น 

  1.2 อัตราการสูบ (Flow rate) ที่ต้องการ

  1.3 ความดัน หรือ ความสูงที่ต้องยกของเหลวนั้น ๆ ขึ้นไป หรือที่เรียกว่า เฮด (Head)

  1.4 ความเร็วรอบของปั๊มที่เป็นไปได้

  1.5 ลักษณะของระบบท่อที่มีอยู่ 

  1.6 ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนที่จำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องปั๊ม

 

2. การเลือกซื้อเครื่องปั๊มสำหรับบ้านพักอาศัย

เครื่องปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นชนิดสำเร็จรูป ประกอบด้วยตัวปั๊มและถังความดัน ซึ่งจะมีอยู่หลายรูปแบบ

เช่น แบบที่เป็นตัวปั๊มเกาะอยู่บนถังความดัน และมีฝาครอบที่เรียกว่า " ปั๊มกระป๋อง " ตัวปั๊มจะควบคุมการทำงานด้วยสวิทซ์

ความดัน (Pressure Switch) ซึ่งจะมีการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้น้ำในบ้าน ความดันในท่อจะลดลงจนถึงค่าที่ตั้งไว้ 

ปั๊มก็จะทำงานจ่ายน้ำเข้าเส้นท่อ เมื่อหยุดหรือปิดอุปกรณ์ ความดันจะเพิ่มสูงขึ้น จนถึงค่าที่ตั้งไว้ ปั๊มก็จะหยุดทำงาน เครื่อง

ปั๊มน้ำแบบนี้มักมีขนาดให้เลือกไม่มากนัก เพราะผลิตมาเพื่อใช้ในครัวเรือนขนาดเล็กๆ จนถึงขนาดกลาง ถ้าเป็นบ้านหรือ

อาคารขนาดใหญ่ ต้องใช้ชุดเครื่องปั๊มน้ำแบบที่จ่ายน้ำได้มากและสามารถเลือกความดันได้ หลายระดับ ในการเลือกปั๊ม

น้ำใช้ในบ้านพักอาศัยควรพิจารณาดังนี้

  2.1 ควรเลือกปั๊มที่มีถังความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด 

  2.2 อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องประกอบกันมาอย่างดี มีความคงทนไม่เป็นสนิมง่าย และมีตัวป้องกันมอเตอร์ไหม้

  2.3 เลือกกำลังมอเตอร์ของปั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ไม่เลือกขนาดกำลังมอเตอร์ที่เล็กเกินไป เพราะจะทำให้

ปั๊มทำงานบ่อย สิ้นเปลืองไฟฟ้า

 

Visitors: 188,432